USS ELDORADO RHYME
USS ELDORADO
AGC - 11 / LCC - 11
BEACON CALL: November - Whiskey - Delta - Bravo
                        ANSWER: Delegate